Nugalėti sunkumai yra puikiai išnaudotos galimybės

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
Blog'as (testuojama)
 

Informacija apie projektą

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Informacija mokykloms

Informacija tėvams

Karjeros koordinatorių mokyklose sąrašas
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
Lietuvių kalbos olimpiados 9-10 kl. suvestinė
Lietuvių kalbos olimpiados 11-12 kl. suvestinė
Anglų kalbos konkurso suvestinė
Fizikos olimpiados suvestinė
Chemijos olimpiados suvestinė
Technologijų olimpiados suvestinė
Meninio skaitymo konkurso suvestinė
Matematikos olimpiados suvestinė
Rusų kalbos olimpiados suvestinė
Egzaminai

Patvirtinti 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

BE technologijų ir menų pasirinkimai

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 

Vasario 20 d.
13 val.


 
Spec. pedagogų ir logopedų pasitarimas.

Šakių PPT
Vasario 21 d.
10 val.
Rusų kalbos 10-11 kl. olimpiada.
„Žiburio“ gimnazijoje
Vasario 21 d.
9 val.

Paskaita Griškabūdžio gimnazijos mokiniams apie PUPP ir BE organizavimą.
Vasario 22 d.
10 val.

Praktinė konferencija ikimokykinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
Šakių l/d „Klevelis“
Vasario 23 d.
10 val.
Istorijos 10-12 kl. olimpiada.
„Žiburio“ gimnazijoje
Vasario 24 d.
10 val.
Dailės olimpiada.
Kidulių dvare
Vasario 24 d.
10.45 val.
Paskaita Kidulių pagr. mokyklos mokiniams apie PUPP organizavimą.
Vasario 24 d.
14 val.

Seminaras ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
Sintautų KC
Vasario 24 d. Ekonomikos ir verslo olimpiada
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2016-2017 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2017-01-01)
Tolimesnė 2016 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2016 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
 
 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762