Nugalėti sunkumai yra puikiai išnaudotos galimybės

     Naujienos  
 
 

 

Apie mus
Švietimo sistema
Švietimo įstaigos
Projektinė veikla
Įstaigų reorganizavimas
Renginiai mokyklose
Metodinė taryba
Neformaliojo  švietimo krepšelis
Blog'as (testuojama)
 

Informacija apie projektą

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Informacija mokykloms

Informacija tėvams

Karjeros koordinatorių mokyklose sąrašas
 


Švietimo lyderystės plėtros modelis: Švietimo vadybos atnaujinimas kuriant naujas bendradarbiavimo praktikas

Savivaldybių dalyvavimas projekte
Savivaldybės paraiška
Projekto įgyvendinimo etapai
Lyderystės formaliosios studijos
Lyderystės neformaliosios studijos
Užduotis lyderiams: sukurti mokyklą kiekvienam
Lyderystės raiškos švietime tyrimas

 

 Įvairi informacija


Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarka >>>

Klasių komplektavimo tvarkos aprašas >>>

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarka >>>

Mokyklų aptarnaujamos teritorijos >>>

Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas >>>

Švietimo įstaigų, seniūnijų transporto, vežančio mokinius, ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas >>>

Informacija dėl mokesčio už mokslą ir instrumentų nuomą Šakių Meno mokykloje >>>

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas >>>
Papildymas
>>>

 

       Mokyklų tinklo pertvarka                                  

Olimpiados, konkursai
Muzikos olimpiados suvestinė
Informatikos olimpiados suvestinė
Anglų kalbos 11 klasės olimpiados suvestinė
Biologijos olimpiados suvestinė
Egzaminai

Patvirtinti 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Iki sausio 16 d. kandidatai teikia prašymus dėl menų ir technologijų BE laikymo.

Iki sausio 18 d. kandidatai pasirašytinai supažindinami su BE Aprašo reikalavimais.

 Švietimo ir sporto  skyriaus savaitės darbai
 

Iki sausio 17 d.
12.30 val.
 
Seminaras bibliotekininkams „Kūrybinis skaitymo skatinimas“
„Žiburio“ gimnazijoje
Sausio 19 d.
10 val.
 

Seminaras technologijų mokytojams „Vytinės juostos“
„Varpo“ mokykloje
Sausio 20 d.
10 val.

Chemijos 9-12 kl. olimpiada
„Žiburio“ gimnazijoje
Iki sausio 20 d.
 
Jaunųjų filologų konkursas
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2016-2017 mokslo metais

 
 

 
 

Informacija mokykloms

 

 

 
 
  Šakių rajono metodinių būrelių pirmininkai >>>

Vaikų skaičius švietimo įstaigose (2017-01-01)
Tolimesnė 2016 m. dvyliktokų veikla
Tolimesnė 2016 m. dešimtokų veikla

---------------------------------------
Matematikos PUPP suvestinė
Lietuvių kalbos PUPP suvestinė
Menų MBE suvestinė
Technologijų MBE suvestinė
Lietuvių kalbos ir literatūros MBE suvestinė
Lietuvių kalbos ir literatūros MBE (pakartotinė sesija) >>>

Valstybinių brandos egzaminų suvestinės
Vokiečių kalba >>>
Anglų kalba >>>
Lietuvių kalba ir literatūra >>>
Geografija >>>
Fizika >>>
Matematika >>>
Biologija >>>
Istorija >>>
Informacinės technologijos >>>
Chemija >>>
 

VBE 95 ir daugiau taškų >>>
Apeliacijų suvestinė >>>

 
 


 

Bažnyčios g. 4, Šakiai,  LT-71120,  svietim.sakiai@is.lt   Tel./Fax: (345) 60762